LARS ALDÉNS HÅRDSLÖJDSFOND

Bakgrund

Lars Aldén (1927-2000) var lantbrukare, uppfinnare och politiker, uppväxt och verksam på gården Väderbrunn utanför Nyköping. Han var även en stor ambassadör för den hårda slöjden och ägnade sig själv mycket åt smide och svarvning.
Lars Aldén satt under många år i styrelsen för Hemslöjdsföreningen Sörmland. Vid mängder av tillfällen deltog han med sin svarv eller sin egenhändigt byggda smedja, som han drog på en traktor, och demonstrerade sitt hantverk.
De föremål han tillverkade sålde han inte, utan istället gav han bort dem till människor med uppmaning att betala valfritt belopp till den hårdslöjdsfond han skapat och som hemslöjdsföreningen förvaltar.
Hans tanke var att när fonden fått tillräckligt mycket kapital skulle den ge utbildningsstipendium till unga eller äldre som ”är på väg”, som han uttryckte det. Innan Lars Aldén hastigt gick bort i början av 2000 hade han samlat in närmare 200 000 kronor. Han hade då delat ut ett stipendium.

Ett stipendium delas ut en gång per år till en person med anknytning till Sörmland. Med anknytning till Sörmland menas att personen ska vara bosatt i länet eller ha tillbringat större delen av sin uppväxt i länet.
Det ska företrädesvis vara en yngre person som utbildar sig eller vill förkovra sig i trähantverk eller smide. I det fall en person går en längre utbildning som stämmer med stipendiets syfte kan även äldre stipendiater komma i fråga.
Stipendiet är i första hand ett utbildningsstipendium, vilket innebär att stipendiet främst ska användas till en kurs på Sätergläntan eller motsvarande. Stipendiet kan även i undantagsfall användas till utrustning i samband med uppbyggande av en hantverksverksamhet. Stipendiesumman motsvarar en veckokurs på Sätergläntan inklusive boende.
 
En stipendiekommitté utses varje år av hemslöjdsföreningens styrelse. Kommittén bestående av länets hemslöjdskonsulent med inriktning mot hård slöjd, samt två medlemmar i hemslöjdsföreningen varav minst en styrelseledamot ger förslag på stipendiater bland de sökande. Beslut tas av hemslöjdsföreningens styrelse. Om stipendiet inte delas ut något år kan två stipendier delas ut nästföljande. Stipendiet kan sökas, och annonseras i medlemsbladet Handlaget, på Hemslöjdens websidor samt eventuellt ytterligare platser.
 
Stipendiet utbetalas i samband med att stipendiaten går en kurs på Sätergläntan eller motsvarande, eller tydligt redovisar vad medlen ska användas till. Stipendiekommittén godkänner hur stipendiet skall användas innan det betalas ut.
 
Från och med tillkännagivandet av stipendiat har man två år på sig att ta ut stipendiet om inte särskilda skäl föreligger. Stipendiaten förväntas redovisa hur stipendiet använts med en kort rapport eller en kortare artikel i Handlaget.
 

Vill du söka stipendiet?

Använd ansökningsformuläret uppe till vänster på denna sida när det läggs ut för 2024.